STUDIO JOGI I MODELOWANIA SYLWETKI - Aneta Szustka
ul. Chrobrego 49, 88-100 Inowrocław
tel: 792-231-482

Regulamin

§1 Zasady ogólne

1. Prosimy o punktualne przybywanie na zajęcia, około na 10 minut przed ich

rozpoczęciem, co pozwoli na odpowiednie przygotowanie się do nich, a tym samym nie

będzie zakłócać przebiegu już prowadzonych. Komfort współuczestników oraz

prowadzących jest dla nas bardzo ważny.

2. Na zajęcia nie należy przychodzić bezpośrednio po posiłku. Wskazana przerwa to

minimum 1-1,5 godziny.

3. Z uwagi na szczególną dbałość o zachowanie czystości, w obrębie sali ćwiczeń poruszamy się bez obuwia, lub w obuwiu zastępczym.

4. Studio Jogi jest wyposażone w akcesoria niezbędne do wykonywania ćwiczeń

na poszczególnych zajęciach, m.in. maty, hamaki, koce, klocki. Z udostępnionego sprzętu

prosimy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem.

§2 Obowiązki uczestników

1. Wszelkie dolegliwości lub pogorszenie samopoczucia utrzymujące się od kilku dni bądź

występujące w danym dniu, należy zgłosić prowadzącemu zajęcia.

2. Uczestnik bierze odpowiedzialność za udział w zajęciach. Jest zobowiązany do udzielenia

informacji o swoim stanie zdrowia prowadzącemu, zgodnie ze stanem faktycznym.

Dotyczy to wszelkich niedyspozycji ruchowych, w szczególności odbytych/trwających

kontuzji, długotrwałego leczenia, przyjmowania leków mogących wpłynąć na sprawność

psychofizyczną, przebytych operacji (w tym gojące się rany, okres rekonwalescencji

pooperacyjnej), jak również w przypadku kobiet ? ciąży. Ponadto, wszelkie zmiany

zachodzące w trakcie uczestnictwa w zajęciach, uczestnik obowiązany jest aktualizować

na bieżąco poprzez ustną informację oraz wprowadzenie odpowiednich zapisów w

formularzu uczestnictwa, o którym mowa poniżej. Niedopełnienie omówionego w

niniejszym punkcie obowiązku, będzie każdorazowo poczytywane jako rażące

naruszenie postanowień regulaminu, w następstwie czego uczestnik zostanie wydalony z

aktualnie prowadzonych zajęć przy jednoczesnym odmówieniu dalszego uczestnictwa.

3. Uczestnik zajęć winien podpisać regulamin i formularz uczestnictwa w zajęciach, przed

przystąpieniem do pierwszych zajęć.

§3 Płatności

1. Opłaty za zajęcia wpłacane są po pierwszych zajęciach lub przed drugimi. Ceny zawarte w cenniku, nie podlegają negocjacjom.

2. Wpłata za zajęcia należy dokonać gotówką.

3. Karnety oraz zaproszenia obowiązują na wszystkie zajęcia Studia Jogi z wyjątkiem Aerial Joga, na którą obowiązują wcześniejsze zapisy oraz Jogi Kundalini, która jest płatna osobno u instruktora

4. Z dniem upływu ważności karnetu wszystkie niewykorzystane zajęcia zostaną anulowane.

Przez termin ważności należy rozumieć datę następującą po ostatnim dniu obowiązywania

wykupionego karnetu.

5. Opłaty za niewykorzystane zajęcia nie podlegają zwrotowi oraz nie są przenoszone na

kolejne miesiące

6.Promocje w Studio nie nakładają się na siebie

§4 Postanowienia końcowe.

1. Zastrzegamy sobie prawo odwołania grup, zmiany godzin, zmiany instruktorów itp. w

dowolnym momencie.

2. Deklaracja udziału w zajęciach oznacza przyjęcie powyższego regulaminu i zasad

funkcjonowania Studia Jogi.

3. Przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu dotyczy każdego uczestnika pod rygorem

unormowanym w §2 pkt 2.